Tietokeskuksella vastuullinen toiminta ulottuu myös laajasti kumppaniverkostoon, päämiehiin, alihankkijoihin ja muihin yhteistyön sidosryhmiin. Vastuullisuusasioista viestitään säännöllisesti henkilöstölle ja niistä raportoidaan kvartaaleittain Tietokeskuksen hallitukselle.

Tietokeskuksen eettiset toimintaperiaatteet (Code of Conduct) sekä tietoturvaohjeistus koulutuksineen luovat pohjan vastuulliselle liiketoiminnalle ja työntekijämme Tietokeskuksessa ovat sitoutuneet noudattamaan niitä.

Tietokeskuksen enemmistöomistajalle, pääomasijoitusyhtiö Vaaka Partnersille, vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa pitkäjänteistä ja määrätietoista toimintatapaa, jossa Vaaka Partners arvioi yhtiöiden ESG -asioita (Environmental, Social & Governance) sijoitusprosessin eri vaiheissa ja toimii aktiivisesti sijoituskohteidensa vastuullisuuden kehittämiseksi. Relevanttien vastuullisuustekijöiden tunnistamisen sekä niihin aktiivisesti vaikuttamisen nähdään pienentävän yhtiöiden liiketoiminnallisia riskejä ja luovan liiketoiminnalle uusia kasvumahdollisuuksia. Sijoituskohteiden vastuullisuuden määrittelyssä huomioidaan lähtökohtana kansallinen lainsäädäntö sekä kansainväliset normit. Vaaka Partners noudattaa sijoitustoiminnassaan oleellisin osin YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Ympäristö 🌿

Toimintaamme ohjaa ympäristösuunnitelma, jonka tavoitteena on ympäristöasioiden systemaattinen kehittäminen sekä pyrkiä aktiivisesti vähentämään ympäristövaikutuksia kaikissa toiminnoissamme ympäristöpolitiikkamme mukaisesti. Ympäristövaikutusten huomioiminen, niiden arviointi ja analysointi ovat olennainen osa liiketoimintaamme ja meillä on ISO 14001 ympäristöjärjestelmästandardin vaatimusten mukainen sertifioitu ympäristöjohtamisjärjestelmä IT-laitteiden logistiikka- ja elinkaaripalveluillemme.

Merkittävimmät ympäristösuunnitelman tavoitteet liittyvät toimitilojen energiaratkaisuihin sekä fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämiseen laitelogistiikassa.

Vaikutamme ympäristöön ja ympäröivään yhteiskuntaan ICT-palvelujen tuottajana ja laitetoimittajana sekä julkisen sektorin että B2B-sektorin asiakkaille. Päämääränämme on tarjota asiakkaillemme palveluita, joihin yhdistyvät laatu- ja asiakaskeskeisyys, vastuullisuus, tuloksellisuus, kehittyminen ja joustavuus. Näiden avulla toteutamme kestävän kehityksen periaatteita. Tavoitteenamme on kasvaa kannattavasti ympäristöä kunnioittaen.

 

Ympäristövaikutusten vähentäminen

Pyrimme aktiivisesti vähentämään ympäristövaikutuksiamme kaikissa toiminnoissamme.

Ympäristöasiat osana liiketoimintaa

Ympäristöasioiden huomioiminen ja niiden arviointi ja analysointi ovat olennainen osa liiketoimintaamme.

Varmistamme laitteille mahdollisimman pitkän elinkaaren 💻

Ympäristöasiat ja vastuullisuus huomioidaan jo laitteen hankintavaiheessa yhdessä laitevalmistajien ja kumppaneiden kanssa. Laitteiden hankintapäätökseen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. laitteen energiatehokkuus, laatu ja teknisesti sopiva laite vastaamaan asiakkaan tarpeita sekä varmistamaan laitteen mahdollisimman pitkä elinkaari yhdessä Tietokeskuksen tuottamien elinkaaripalveluiden avulla.

Hankintoja pyritään aina keskittämään mahdollisimman suuriin hankintaeriin kuljetusten minimoimiseksi. Lisäksi tarjoamamme ratkaisu IT-laitteet palveluna vähentää merkittävästi uusien laitehankintojen määrää ja näin pienentää ympäristökuormitusta. Yhdistettynä Tietokeskuksen kattaviin elinkaaripalveluihin, varmistamme laitteelle mahdollisimman pitkän elinkaaren.

Kehittyneiden etäkäyttö-, valvonta- ja hallintaratkaisujemme avulla, voimme palvella asiakkaitamme tehokkaammin ja samalla ympäristöystävällisesti. Ratkaisujemme avulla vähennämme laitteiden energiankulutusta, pidennämme laitteiden ja akkujen elinkaarta sekä vältämme turhaa kulkemista ja näin vähennämme liikenteestä aiheutuvaa ympäristörasitusta.

Monipuoliset kierrätyspalvelumme varmistavat laitteiden tehokkaan ja ympäristöystävällisen kierrättämisen uusiokäyttöön laitteen elinkaarta jatkaen. Näiden kautta kierrätettiin vuonna 2022 yli 10 000 ja vuonna 2023 yli 11 000 työasemaa uusiokäyttöön. Mikäli uusiokäyttö ei ole mahdollista johtuen esim. laitteen kunnosta, kierrätetään laitteet ympäristöystävällisesti yhteistyössä sertifioitujen kumppaneiden kanssa. Vuonna 2023 kierrätyspalveluiden kautta meni yhteensä yli 26 000 laitetta.

 

Turvalliset ja ympäristöystävälliset palvelinkeskukset 🔒

Kestävä kehitys on keskeinen periaate myös Tietokeskuksen kapasiteettipalvelujen ja lokaatiopalvelujen tuotannossa. Yhteistyökumppanimme Verne Global Finlandin datakeskustoiminnassa käytetään 100% uusiutuvaa energiaa ja jäähdytyksen hyötysuhteeseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Jäähdytyksen tuottama lämpö ohjataan edelleen uusiokäyttöön, joko omien tilojen tai julkisen lämpöverkon hyödyksi. Palvelinkeskuksien turvallisuus on auditoitu ja varmistettu ISO 27001 ja ISO 22301 sertifikaatilla.

Tietokeskuksen IT-laitteiden logistiikka- ja elinkaaripalveluille on myönnetty ISO 14001:2005-ympäristösertifikaatti.

LUE LISÄÄ

Asiakkaat 💎

Vastuullisena kumppanina noudatamme aina tietoturvaan liittyviä ohjeita ja käytäntöjä käsitellessämme asiakkaidemme tietoja. Huolehdimme siitä, että luottamuksellinen tai tärkeä tieto ei katoa sekä keräämme asiakastietoja ja muita henkilötietoja ainoastaan lain mukaisin perustein ja lain mahdollistamiin tarkoituksiin. Käytämme tietojärjestelmiä ja ohjelmia sopimusten ja käyttöoikeuksien mukaisesti.

Tietoturva

Tietoturva ja asiakkaiden yksityisyydensuoja kuuluvat Tietokeskuksen prioriteetteihin.

Vastuullinen datankäsittely

Tietokeskus kehittää jatkuvasti sisäisiä toimintojaan ylläpitääkseen turvallisen sekä vastuullisen datakäsittelyn

Nopea reagoiminen

Dataliikenteen valvonta ja poikkeamatapahtumiin nopeasti reagoiminen ovat Tietokeskuksen jatkuvaa toimintaa.

Tietokeskukselle on myönnetty ISO 27001 -tietoturvasertifikaatti

LUE LISÄÄ

 

Ihmiset 👫

Kollektiivinen vastuu työhyvinvoinnista ja henkilökunnan työssäjaksamisesta kuuluu yrityksen johdon ja koko henkilökuntamme allekirjoittamiin arvoihin. Kannustamme rehelliseen, avoimeen ja luottamukselliseen kanssakäymiseen, joka huomioi myös yksilön ja inhimillisyyden.

Joustava työaika, mahdollisuus etätyöhön, sekä nykyaikaiset työympäristöt tarjoavat yhdessä toimivan ja yhdenmukaisen IT-Infrastruktuurin kanssa parhaat mahdolliset työskentelyolosuhteet työntekijälle. Työntekijöiden terveydestä ja työssä jaksamisesta huolehtiminen ovat keskiössä yrityksen periaatteissa.

Työntekijälähtöisyys

Olemme aidosti työntekijälähtöinen työpaikka. Tietokeskuksessa jokaisella on mahdollisuus kasvuun ja oman potentiaalin hyödyntämiseen.

Jatkuva kehittäminen

Kehitämme työhyvinvointia ja esihenkilötyötä aktiivisesti, viestimme avoimesti ja kannustamme palautteen antoon ja vastavuoroisuuteen.

Monimuotoinen työyhteisö

Vahvistamme työyhteisön monimuotoisuutta ja houkuttelemme osaavimmat työntekijät toimivien rekrytointikäytäntöjen ja erinomaisen työnantajamaineen avulla.

Tietokeskuksen IT-laitteiden logistiikka- ja elinkaaripalveluille on myönnetty ISO 9001:2015 -laatusertifikaatti.

LUE LISÄÄ

 

Iloa ja menestystä tietotekniikasta 🙌

Edellä kuvattujen painopistealueiden lisäksi  koemme voivamme vaikuttaa yhteiskuntaan tuomalla iloa ja menestystä tietotekniikasta asiakasyrityksille mm. parempien käytäntöjen, modernien ratkaisujen, kustannustehokkuuden sekä kehittyneemmän tietoturvan kautta. Sitoudumme toiminnassamme jatkuvaan kehittämiseen ja tiedolla johtamisen mahdollistavaan mittarointiin, mistä on osoituksena myös Tietokeskuksen IT-laitteiden logistiikka- ja elinkaaripalveluiden ISO 9001 -laatusertifikaatti.

Haluamme maksaa veromme Suomeen ollaksemme osaltamme rakentamassa tasa-arvoista ja taloudellisesti hyvinvoivaa yhteiskuntaa. Palkkaamme jatkuvasti uusia eri-ikäisiä työntekijöitä tiimeihimme pysyvään työsuhteeseen. Edelleen teemme kouluyhteistyötä, jonka ansiosta muutamia nuoria alan tulevaisuuden tekijöitä saa meillä tuntuman tietotekniikan palvelujen tuottamiseen käytännössä.

Haluamme toimia läpinäkyvästi asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme kohtaan ja tarjoamme ajan tasalla olevan tilaajavastuutiedon https://www.vastuugroup.fi -palvelusta.