Tietokeskus toimii asiakkaittensa strategisena kumppanina ja tässä yhteistyössä vastuullisuus on keskiössä. Vastuullisuus jaetaan  ympäristöön-, asiakkaisiin– ja ihmisiin keskittyviin osa-alueisiin, jossa jokaiselle osa-alueelle on nimetty johtoryhmätason vastuuhenkilö. Vastuullisuusasioista viestitään säännöllisesti henkilöstölle ja niistä raportoidaan kvartaaleittain Tietokeskuksen hallitukselle. Tietokeskuksella vastuullinen toiminta ulottuu myös laajasti kumppaniverkostoon, päämiehiin, alihankkijoihin ja muihin yhteistyön sidosryhmiin.

Tietokeskuksen eettiset toimintaperiaatteet (Code of Conduct) sekä tietoturvaohjeistus koulutuksineen luovat pohjan vastuulliselle liiketoiminnalle ja työntekijämme Tietokeskuksessa ovat sitoutuneet noudattamaan niitä.

Tietokeskuksen enemmistöomistajalle, pääomasijoitusyhtiö Vaaka Partnersille, vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa pitkäjänteistä ja määrätietoista toimintatapaa, jossa Vaaka Partners arvioi yhtiöiden ESG -asioita (Environmental, Social & Governance) sijoitusprosessin eri vaiheissa ja toimii aktiivisesti sijoituskohteidensa vastuullisuuden kehittämiseksi. Relevanttien vastuullisuustekijöiden tunnistamisen sekä niihin aktiivisesti vaikuttamisen nähdään pienentävän yhtiöiden liiketoiminnallisia riskejä ja luovan liiketoiminnalle uusia kasvumahdollisuuksia. Sijoituskohteiden vastuullisuuden määrittelyssä huomioidaan lähtökohtana kansallinen lainsäädäntö sekä kansainväliset normit. Vaaka Partners noudattaa sijoitustoiminnassaan oleellisin osin YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

 

Ympäristö 🌿

Olemme pyrkineet minimoimaan ympäristövaikutuksiamme suosimalla energiatehokkaita laitteita ja optimoimalla palvelimiemme käytön.

Liikematkustamisen kuormitusta ympäristölle vähennämme käyttämällä julkista liikennettä sekä suosimalla etäkokouksia ja webinaareja.

Kehittyneiden etäkäyttö-, valvonta- ja hallintaratkaisujemme avulla, voimme palvella asiakkaitamme tehokkaammin, vähentäen samalla liikenteestä aiheutuvaa ympäristörasitusta.

Henkilökuntamme kehittyneet etätyömahdollisuudet antavat joustoa työnteolle ja omalta osaltaan pienentävät työmatkoista aiheutuvia ympäristövaikutuksia.


Missiomme – lupaamme, että

 • Pyrimme aktiivisesti vähentämään ympäristövaikutuksiamme kaikissa toiminnoissamme.
 • Ympäristöasioiden huomioiminen ja niiden arviointi ja analysointi ovat olennainen osa liiketoimintaamme.

Toimistojemme ympäristökuormaa olemme keventäneet mm. seuraavilla toimilla:

 • Pahvin- ja paperinkeräys
 • Tulostus vain tarpeeseen
 • Sähköinen dokumenttien käsittely ja sähköinen sopimusten allekirjoitus
 • Ylimääräisten valojen ja laitteiden sammuttaminen
 • Elektroniikkaromun kierrätys

Tietokeskus tarjoaa asiakkailleen erilaisia kierrätyspalveluita sekä palvelumalleja kestävän kehityksen periaatteiden sekä ISO 14001 -standardin edellyttämällä tavalla. Tietokeskuksen IT-laitteiden logistiikka- ja elinkaaripalveluille on myönnetty 9.5.2022 ISO 14001:2005 -ympäristösertifikaatti.

Tietokeskuksen IT-laitteiden logistiikka- ja elinkaaripalveluille on myönnetty 9.5.2022 ISO 14001:2005 -ympäristösertifikaatti

 

Kestävä kehitys on keskeinen periaate myös Tietokeskuksen kapasiteettipalvelujen ja lokaatiopalvelujen tuotannossa. Yhteistyökumppanimme Ficolon palvelinkeskusten energia tuotetaan 100% uusiutuvista lähteistä ja jäähdytyksen hyötysuhteeseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Jäähdytyksen tuottama lämpö ohjataan edelleen uusiokäyttöön, joko omien tilojen tai julkisen lämpöverkon hyödyksi. Palvelinkeskuksien turvallisuus on auditoitu ja varmistettu ISO 27001 ja ISO 22301 sertifikaatilla.

Asiakkaat 💎

Vastuullisena kumppanina noudatamme aina tietoturvaan liittyviä ohjeita ja käytäntöjä käsitellessämme asiakkaidemme tietoja. Huolehdimme siitä, että luottamuksellinen tai tärkeä tieto ei katoa sekä keräämme asiakastietoja ja muita henkilötietoja ainoastaan lain mukaisin perustein ja lain mahdollistamiin tarkoituksiin. Käytämme tietojärjestelmiä ja ohjelmia sopimusten ja käyttöoikeuksien mukaisesti.

Missiomme – lupaamme, että

 • Tietoturva ja asiakkaiden yksityisyydensuoja kuuluvat Tietokeskuksen prioriteetteihin.
 • Tietokeskus kehittää jatkuvasti sisäisiä toimintojaan ylläpitääkseen turvallisen sekä vastuullisen datakäsittelyn
 • Dataliikenteen valvonta ja poikkeamatapahtumiin nopeasti reagoiminen ovat Tietokeskuksen jatkuvaa toimintaa.

Ihmiset 👫

Kollektiivinen vastuu työhyvinvoinnista ja henkilökunnan työssäjaksamisesta kuuluu yrityksen johdon ja koko henkilökuntamme allekirjoittamiin arvoihin. Kannustamme rehelliseen, avoimeen ja luottamukselliseen kanssakäymiseen, joka huomioi myös yksilön ja inhimillisyyden.

Missiomme – lupaamme, että

 • Olemme aidosti työntekijälähtöinen työpaikka.
  Tuemme työntekijöiden kasvua omaan potentiaaliinsa jokaisen omien vahvuuksien kautta.
 • Välitämme henkilöstöstämme, kuuntelemme jokaisen näkemyksiä ja kehitämme toimintaamme aktiivisesti.
 • Olemme monimuotoinen työyhteisö; tarjoamme kasvumahdollisuuksia niin kokeneille kuin uran alkuvaiheessa oleville.
 • Kehitämme jatkuvasti rekrytointiprosessiamme ja pyrimme erinomaiseen työnhakijakokemukseen.

Joustava työaika, mahdollisuus etätyöhön, sekä nykyaikaiset työympäristöt tarjoavat yhdessä toimivan ja yhdenmukaisen IT-Infrastruktuurin kanssa parhaat mahdolliset työskentelyolosuhteet työntekijälle. Työntekijöiden terveydestä ja työssä jaksamisesta huolehtiminen ovat keskiössä yrityksen periaatteissa.

 


Edellä kuvattujen painopistealueiden lisäksi  koemme voivamme vaikuttaa yhteiskuntaan tuomalla iloa ja menestystä tietotekniikasta asiakasyrityksille mm. parempien käytäntöjen, modernien ratkaisujen, kustannustehokkuuden sekä kehittyneemmän tietoturvan kautta.

Haluamme maksaa veromme Suomeen ollaksemme osaltamme rakentamassa tasa-arvoista ja taloudellisesti hyvinvoivaa yhteiskuntaa. Palkkaamme jatkuvasti uusia eri-ikäisiä työntekijöitä tiimeihimme pysyvään työsuhteeseen. Edelleen teemme kouluyhteistyötä, jonka ansiosta muutamia nuoria alan tulevaisuuden tekijöitä saa meillä tuntuman tietotekniikan palvelujen tuottamiseen käytännössä.

Haluamme toimia läpinäkyvästi asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme kohtaan ja tarjoamme ajan tasalla olevan tilaajavastuutiedon https://www.vastuugroup.fi -palvelusta.