Tietokeskuksella vastuullinen toiminta ulottuu myös laajasti kumppaniverkostoon, päämiehiin, alihankkijoihin ja muihin yhteistyön sidosryhmiin. Vastuullisuusasioista viestitään säännöllisesti henkilöstölle ja niistä raportoidaan kvartaaleittain Tietokeskuksen hallitukselle.

Tietokeskuksen eettiset toimintaperiaatteet (Code of Conduct) sekä tietoturvaohjeistus koulutuksineen luovat pohjan vastuulliselle liiketoiminnalle ja työntekijämme Tietokeskuksessa ovat sitoutuneet noudattamaan niitä.

Tietokeskuksen enemmistöomistajalle, pääomasijoitusyhtiö Vaaka Partnersille, vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa pitkäjänteistä ja määrätietoista toimintatapaa, jossa Vaaka Partners arvioi yhtiöiden ESG -asioita (Environmental, Social & Governance) sijoitusprosessin eri vaiheissa ja toimii aktiivisesti sijoituskohteidensa vastuullisuuden kehittämiseksi. Relevanttien vastuullisuustekijöiden tunnistamisen sekä niihin aktiivisesti vaikuttamisen nähdään pienentävän yhtiöiden liiketoiminnallisia riskejä ja luovan liiketoiminnalle uusia kasvumahdollisuuksia. Sijoituskohteiden vastuullisuuden määrittelyssä huomioidaan lähtökohtana kansallinen lainsäädäntö sekä kansainväliset normit. Vaaka Partners noudattaa sijoitustoiminnassaan oleellisin osin YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita.

Ympäristö 🌿

Olemme pyrkineet minimoimaan ympäristövaikutuksiamme suosimalla energiatehokkaita laitteita ja optimoimalla palvelimiemme käytön.

Liikematkustamisen kuormitusta ympäristölle vähennämme käyttämällä julkista liikennettä sekä suosimalla etäkokouksia ja webinaareja.

Kehittyneiden etäkäyttö-, valvonta- ja hallintaratkaisujemme avulla, voimme palvella asiakkaitamme tehokkaammin, vähentäen samalla liikenteestä aiheutuvaa ympäristörasitusta.

Henkilökuntamme kehittyneet etätyömahdollisuudet antavat joustoa työnteolle ja omalta osaltaan pienentävät työmatkoista aiheutuvia ympäristövaikutuksia.

 

Ympäristövaikutusten vähentäminen

Pyrimme aktiivisesti vähentämään ympäristövaikutuksiamme kaikissa toiminnoissamme.

Ympäristöasiat osana liiketoimintaa

Ympäristöasioiden huomioiminen ja niiden arviointi ja analysointi ovat olennainen osa liiketoimintaamme.

Tietokeskus tarjoaa asiakkailleen erilaisia kierrätyspalveluita sekä palvelumalleja kestävän kehityksen periaatteiden sekä ISO 14001 -standardin edellyttämällä tavalla.

Kestävä kehitys on keskeinen periaate myös Tietokeskuksen kapasiteettipalvelujen ja lokaatiopalvelujen tuotannossa. Yhteistyökumppanimme Ficolon palvelinkeskusten energia tuotetaan 100% uusiutuvista lähteistä ja jäähdytyksen hyötysuhteeseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Jäähdytyksen tuottama lämpö ohjataan edelleen uusiokäyttöön, joko omien tilojen tai julkisen lämpöverkon hyödyksi. Palvelinkeskuksien turvallisuus on auditoitu ja varmistettu ISO 27001 ja ISO 22301 sertifikaatilla.

 

Tietokeskuksen IT-laitteiden logistiikka- ja elinkaaripalveluille on myönnetty 9.5.2022 ISO 14001:2005-ympäristösertifikaatti.

LUE LISÄÄ

Asiakkaat 💎

Vastuullisena kumppanina noudatamme aina tietoturvaan liittyviä ohjeita ja käytäntöjä käsitellessämme asiakkaidemme tietoja. Huolehdimme siitä, että luottamuksellinen tai tärkeä tieto ei katoa sekä keräämme asiakastietoja ja muita henkilötietoja ainoastaan lain mukaisin perustein ja lain mahdollistamiin tarkoituksiin. Käytämme tietojärjestelmiä ja ohjelmia sopimusten ja käyttöoikeuksien mukaisesti.

 

Tietoturva

Tietoturva ja asiakkaiden yksityisyydensuoja kuuluvat Tietokeskuksen prioriteetteihin.

Vastuullinen datankäsittely

Tietokeskus kehittää jatkuvasti sisäisiä toimintojaan ylläpitääkseen turvallisen sekä vastuullisen datakäsittelyn

Nopea reagoiminen

Dataliikenteen valvonta ja poikkeamatapahtumiin nopeasti reagoiminen ovat Tietokeskuksen jatkuvaa toimintaa.

Ihmiset 👫

Kollektiivinen vastuu työhyvinvoinnista ja henkilökunnan työssäjaksamisesta kuuluu yrityksen johdon ja koko henkilökuntamme allekirjoittamiin arvoihin. Kannustamme rehelliseen, avoimeen ja luottamukselliseen kanssakäymiseen, joka huomioi myös yksilön ja inhimillisyyden.

Joustava työaika, mahdollisuus etätyöhön, sekä nykyaikaiset työympäristöt tarjoavat yhdessä toimivan ja yhdenmukaisen IT-Infrastruktuurin kanssa parhaat mahdolliset työskentelyolosuhteet työntekijälle. Työntekijöiden terveydestä ja työssä jaksamisesta huolehtiminen ovat keskiössä yrityksen periaatteissa.

Työntekijälähtöisyys

Olemme aidosti työntekijälähtöinen työpaikka. Tietokeskuksessa jokaisella on mahdollisuus kasvuun ja oman potentiaalin hyödyntämiseen.

Jatkuva kehittäminen

Kehitämme työhyvinvointia ja esihenkilötyötä aktiivisesti, viestimme avoimesti ja kannustamme palautteen antoon ja vastavuoroisuuteen.

Monimuotoinen työyhteisö

Vahvistamme työyhteisön monimuotoisuutta ja houkuttelemme osaavimmat työntekijät toimivien rekrytointikäytäntöjen ja erinomaisen työnantajamaineen avulla.

Iloa ja menestystä tietotekniikasta 🙌

Edellä kuvattujen painopistealueiden lisäksi  koemme voivamme vaikuttaa yhteiskuntaan tuomalla iloa ja menestystä tietotekniikasta asiakasyrityksille mm. parempien käytäntöjen, modernien ratkaisujen, kustannustehokkuuden sekä kehittyneemmän tietoturvan kautta.

Haluamme maksaa veromme Suomeen ollaksemme osaltamme rakentamassa tasa-arvoista ja taloudellisesti hyvinvoivaa yhteiskuntaa. Palkkaamme jatkuvasti uusia eri-ikäisiä työntekijöitä tiimeihimme pysyvään työsuhteeseen. Edelleen teemme kouluyhteistyötä, jonka ansiosta muutamia nuoria alan tulevaisuuden tekijöitä saa meillä tuntuman tietotekniikan palvelujen tuottamiseen käytännössä.

Haluamme toimia läpinäkyvästi asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme kohtaan ja tarjoamme ajan tasalla olevan tilaajavastuutiedon https://www.vastuugroup.fi -palvelusta.