Hyvän yrityksen määritelmäksi ei tänä päivänä riitä se, kuinka paljon voittoa se tuottaa lyhyellä tähtäimellä omistajilleen. Sidosryhmät nimittäin odottavat yhä useammin, että kumppaniyritys on paitsi kannattava, myös yhteiskunnallisen vastuunsa kantava.

Kestävä kehitys ja IT-ala lähentyvät toisiaan enemmän kuin koskaan ennen, ja yrityksiltä odotetaan konkreettisia tekoja niin ympäristön kuin sosiaalisen vastuunkin puolesta.

Miltä sitten näyttää mallikelpoinen IT-yritys vastuullisuuden näkökulmasta?

Vastuullinen IT-yritys on hyvä ja luotettava kumppani. IT-yrityksillä on vastuu asiakkaidensa datan ja tietojärjestelmien suojaamisesta. IT-alalla yritysvastuu tulee näkymään entistä useammin myös julkisten kilpailutusten ympäristöön, tietoturvaan ja laatuun liittyvissä vaatimuksissa sekä siinä, mihin yrityksiin parhaat kandidaatit haluavat töihin. IT-ala alkaa myös tuottaa entistä enemmän vihreitä palveluja.

Esimerkiksi Tietokeskuksen IT-laitteet palveluna -ratkaisu kasvoi viime vuonna yli 40 %, kun uuslaitemyynti kasvoi noin 5 %.

Näin vastuullisuus näkyy tietokeskuslaisten arjessa

IT-yrityksen vastuullisuuteen liittyy tyypillisesti monta eri kulmaa, kuten työnhyvinvointi, asiakasdatan suojaus, tietokoneiden kierrätys, logistiikka ja IT-alan monimuotoisuus. Tietokeskuksella keskitymme erityisesti kolmeen vastuullisuuden fokusalueeseen: ihmisiin, asiakkaisiin ja ympäristöön.

Johtoryhmässämme jokaiselle osa-alueelle on oma vastuuhenkilö, joka vastaa osa-alueensa kehittämistoimenpiteistä ja toimenpiteiden edistymisestä.

Pelkästä kulmahuonebisneksestä ei suinkaan ole kyse, vaan vastuullisuuden parantaminen tarkoittaa tekoja yrityksen joka tasolla: Tietokeskuksen vastuullisuusohjelman toteuttaminen on kaikkien vastuulla. Lisäksi jokaiselta tietokeskuslaiselta edellytetään tietoturvakoulutuksen ja code of conduct -tutkinnon suorittamista, joka sisältää selkeät periaatteet siitä, kuinka yritystämme johdetaan ja kuinka sitä valvotaan ESG-tavoitteiden osalta.

Jatkuva mittaaminen auttaa pienentämään ympäristövaikutusta 

Yritysvastuun parantaminen edellyttää toimivia mittareita. Yksi keskeinen vastuullisuuden mittarimme liittyy hiilijalanjälkeemme: haluamme vähentää omasta toiminnasta aiheutuvia päästöjä 10 % per vuosi

IT-alan hiilijalanjälki on suuri, mutta yritykset voivat vaikuttaa siihen – ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen – merkittävästi. Laskemme tällä hetkellä omiin päästölähteisiin ja ostoenergian hiilidioksidipäästöihin liittyvät scope 1:n ja 2:n, pian myös scope 3:n, joka liittyy kuljetus- ja tuotantokuormiin sekä muihin epäsuoriin päästöihin.

Hiilijalanjäljen pienentäminen on erityisen vaikuttava mittari kaltaisessamme yrityksessä, jonka kautta kulkee paljon tietokoneita asiakkaalle: viime vuonna toimitimme 40 000, esiasensimme 30 000 ja kierrätimme 20 000 tietokonetta. Hiilijalanjälkemme pienentyi myös huomattavasti, kun uusimme Salon logistiikkakeskuksen energiaratkaisut.

Jätteiden lajittelu, kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen, ajokilometrien vähentäminen, pakkausmateriaalien uusiokäyttö sekä end of life -palveluiden kehittäminen ovat lisäksi ympäristövastuumme kulmakiviä. Kaikista näistä on ympäristösuunnitelmassa tavoitteet, joita mitataan ja joiden toteutumista valvotaan ISO 14001-standardin mukaisesti.

Lue lisää: Tietokeskuksen IT-laitteiden logistiikka- ja elinkaaripalveluille on myönnetty ISO 14001:2005-ympäristösertifikaatti.

Eettinen ja tietoturvallinen IT-palvelu on yhä useammin asiakkaiden vaatimus

Vastuullinen liiketoiminta tarkoittaa myös vastuullista palveluntarjontaa. Meillä on suuri vastuu asiakkaillemme tuottamistamme palveluista: niiden on oltava tuotettu eettisesti, ja asiakkaan datan käsittelyn on oltava tietoturvallista. Noudatamme aina tietoturvaan liittyviä ohjeita sekä käytäntöjä, kun käsittelemme asiakkaidemme tietoja, sekä keräämme asiakastietoja ja muita henkilötietoja ainoastaan lain mukaisin perustein ja lain mahdollistamiin tarkoituksiin.

Vastuullisesti ja huolella tuotettujen palveluiden asiakastyytyväisyys on myös omaa luokkaansa. Mittaamme asiakkaan CIO-tason päättäjien tyytyväisyyttä suhteessa palveluihin kuukausittain, ja asteikolla 0–5 arvosana oli viime vuonna keskimäärin 4,4. Tässä on tapahtunut viime vuosina merkittävää kehitystä, ja asiakasvaihtuvuutemme onkin hyvin matala.

Lue lisää: Tietokeskuksen IT-laitteiden logistiikka- ja elinkaaripalveluille on myönnetty ISO 9001:2015 -laatusertifikaatti.

Hyvä työpaikka tehdään jatkuvassa vuorovaikutuksessa

Henkilöstöpuolella tavoitteemme on olla työntekijälähtöinen yritys, mikä mittareiden kautta katsottuna tarkoittaa henkilöstön tyytyväisyyden mittaamista kolme kertaa vuodessa ja esihenkilötyön onnistumisen mittaamista kvartaaleittain. KPI-mittareina tässä ovat henkilöstökokemus, välineet ja ympäristö, päivittäisjohtaminen sekä esihenkilötyö. Jos onnistumme näillä mittareilla, niin on todennäköistä, että yhä useampi haluaa meille töihin. 

Henkilöstötyytyväisyyden mittarit ovat kehittyneet suotuisaan suuntaan mm. jatkuvan vuorovaikutuksen, epäkohtiin puuttumisen ja valmentavaan esihenkilötyöhön panostamisen myötä. On tärkeää myös saada selville, kuinka tyytyväinen henkilöstö on suhteessa alan muihin toimijoihin. 

Teettämämme henkilöstökysely PeoplePower-indeksi benchmarkkaa henkilöstön omistautuneisuuden ja innostuneisuuden tasoa sekä näihin liittyviä tekijöitä suhteessa toimialaan.  Luokituksemme tällä mittarilla on AAA eli paras mahdollinen.

Vastuullisuus IT-alalla edellyttää sitoutumista

Haluamme jatkossakin kasvattaa jokaisen tietokeskuslaisen ymmärrystä vastuullisuudesta. Mitä tietoisemmaksi tulemme vastuullisuudesta, sitä vahvemmin ymmärrämme, että vastuullisuus on IT-alan merkittävä yhteinen ponnistus ja olennainen osa strategiaamme. Ilman sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin tuloksia vastuullisuustyöstä on turha odottaa.

Panostamme tietoisuuden lisäämiseen jatkossa mm. seuraavilla toimenpiteillä:

Tietoturva ja tietosuoja

Pidämme säännöllisesti tietoturva- ja tietosuojakoulutuksia. ISO 27001- tietoturvajärjestelmän rakentamiseen osallistuu laajasti henkilöitä eri puolilta Tietokeskusta.

Laatu ja ympäristö

Kehitämme jatkuvasti laatu- ja ympäristöjärjestelmäämme sekä ympäristösuunnitelmaamme. Tämä sisältää myös jatkuvan koulutuksen asianomaisille tiimeille. Seuraamme edistymistä jatkuvasti mittareilla, joiden tulokset julkaistaan koko henkilökunnalle.

Viestintä

Laadimme suunnitelman vastuullisuusohjelman tavoitteiden ja tulosten viestimiseksi henkilöstölle. Jatkamme myös säännöllisiä henkilöstöinfoja, joissa käsitellään säännöllisesti mm. työhyvinvointiin liittyviä ja vastuullisuuteen liittyviä asioita.

Työtä monimuotoisuuden puolesta

Tietoisuuden parantamisen lisäksi viemme vastuullisuutta eteenpäin pureutumalla vastuullisuuden vielä heikkoihin kohtiin. Tällainen on esimerkiksi työpaikkamme sukupuolijakauma; IT-ala on edelleen hyvin miesvaltainen. Selvitämme myös, voisiko meillä tehdä töitä ilman, että osaa suomea – ja pitäisikö koko työyhteisön kielen olla tulevaisuudessa englanti.

Tämän vuoden aikana meillä on tavoitteena ensin määritellä, mitä monimuotoisuus meillä tarkoittaa ja miten sitä voitaisiin alkaa edistää. Vahva panostaminen monimuotoisuuteen varmistaa meille jatkossa parhaan osaamisen.

Haluamme lisäksi tietysti kehittää mittaristoa vastuullisuuteen liittyen, jotta data olisi vertailukelpoista. Mitä mittaat, sitä saat – ja voit parantaa.

LUE LISÄÄ TIETOKESKUKSEN VASTUULLISUUSOHJELMASTA

 

Kari Vuorihovi

Talousjohtaja, Tietokeskus

 


Laura Rantanen

Liiketoiminnan tuen päällikkö, Tietokeskus