Globaalisti ICT-sektori tuottaa yhtä paljon hiilidioksidipäästöjä kuin paljon paheksuttu lentoliikenne. Lenovon Sales Consultant Lauri Piipponen haastaa ICT-osastot ja -yritykset mukaan ilmastotalkoisiin.

Kun puhutaan yritysten ja organisaatioiden vastuullisuudesta, on tärkeää täsmentää, mitä osa-aluetta tarkoitetaan. Yritysmaailmassa puhutaan ESG:stä (Environmental, Social ja Governance), johon liittyy yrityksen tapa suhtautua ympäristöön, kohdella ihmisiä ja johtaa yritystä. Ympäristönäkökulmaan keskittyessä ei siis tässä kohtaa puhuta työoloista tai yrityksen hallintotavoista.

Globaalisti ICT-sektori tuottaa noin 3–4 % maailman hiilidioksidipäästöistä. Se ei kuulosta paljolta, mutta jos vertaa eri toimialoja, niin esimerkiksi lentoliikenne tuottaa saman määrän maapallon päästöistä. Tietoteknisten laitteiden hiilijalanjälki koostuu siitä, että laitteita valmistetaan, niitä lähetetään eri puolille maailmaa ja niitä käytettäessä kulutetaan energiaa. Kun laitteet poistetaan käytöstä, se voi kuluttaa energiaa, ja lopuksi syntyy toivottavasti mahdollisimman pieni määrä jätettä.

Suurin osuus hiilijalanjäljestä syntyy siitä, kun hankitaan raaka-aineet ja valmistetaan laitteet. Tämän lisäksi pieni osuus hiilipäästöistä syntyy siitä, että laite toimitetaan jonnekin. Noin 1/5 hiilijalanjäljestä syntyy laitteen käytöstä ja pieni osuus laitteen käytöstä poistamisesta.

Perinteisen organisaation tai yrityksen näkökulmasta hiilijalanjälki riippuu paljon siitä, mitä yritys tekee. Jos yrityksen päätyö on valmistaa laitteita, päästöt ovat verrattain suuret. Kun puhutaan tietotyöläisten yrityksestä, joka ei varsinaisesti tuota mitään fyysistä, kokonaispäästöt voivat olla maltilliset. Mutta silloin it-sektorin osuus koko yrityksen hiilijalanjäljestä voi olla suhteessa suuri, koska työssä käytettävien laitteiden hankinta ja niiden energiankulutus on merkittävää kokonaiskuvassa.

Steppi 1 # Laske oman organisaatiosi hiilijalanjälki

Kun halutaan toimia ympäristövastuullisesti, ensimmäinen askel yrityksissä ja IT-osastoilla on oman toiminnan hiilijalanjäljen tunnistaminen. Helpointa on käyttää tähän ratkaisuun ulkopuolista alan asiantuntijaa tai hyväksyttyjä puolueettomia laskureita.

Hiilijalanjälki muodostuu useasta tekijästä, joita ovat muun muassa laitteiden hankinta ja energiankulutus, miten energia on tuotettu, toimitilan lämmitys ja ilmanvaihto, jätehuolto, kuljetukset ja matkustus.

Laitteiden käyttöön käytettävän energiankulutuksen laskemista helpottaa se, että hankkii laitteet sellaiselta valmistajalta, jolla on laitteista tarkat hiilijalanjälkilaskelmat. Esimerkiksi Lenovon laitteista on julkiset laskelmat saatavissa.

Steppi 2 # Konkreettisten tavoitteiden asettaminen

Seuraavaksi tulee asettaa konkreettiset tavoitteet sille, miten päästöjä pienennetään tulevaisuudessa. Lenovolla työskentelemme The Science Based Targets initiative -nimisen organisaation kanssa. Heidän kanssaan olemme määritelleet tavoitteen, että haluamme omalta osaltamme rajoittaa ilmaston lämpenemisen puoleentoista asteeseen, ja luoneet sen mukaiset konkreettiset askeleet sille, miten paljon yrityksen eri toiminnoista tehdään vähennyksiä tiettyyn vuoteen mennessä.

Tavoitteita on paljon, mutta tässä muutama esimerkki: Suoraan yritystoiminnasta aiheutuvien päästöjen leikkaaminen puoleen nykyisestä vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteena on käyttää jatkossa vain uusiutuvista luonnonvaroista tuotettua energiaa. Laitteista tulee 30–50 % energiatehokkaampia, lisätään kierrätysmateriaalien käyttöä, siirrytään muovittomiin pakkauksiin ja tuetaan kiertotaloutta esimerkiksi kunnostamalla varaosia ja käsittelemällä yhä enemmän elinkaaren loppupäässä olevia laitteita.

ICT-yritysten tai -osastojen sitouttaminen yhteiseen ympäristötavoitteeseen on tärkeää. Sitä voi tukea esimerkiksi antamalla ohjeita tai ideoimalla yhdessä, miten yksittäinen työntekijä pystyy säästämään sähköä.

Steppi 3 # Kumppaneiden valinta

Ihanteellinen tavoite on se, että hiilineutraaleja eivät ole vain suorasta yrityksen omasta toiminnasta aiheutuvat päästöt, vaan koko arvoketjun päästöt. Eli jos yrityksenä haluaa olla täysin hiilineutraali, niin myös kaikkien yhteistyökumppaneiden tulisi olla sellaisia. Kumppaniyrityksillä tulisi olla vastuullisuus- ja laajemminkin ESG-asiat hyvin hallussa ja heidän olisi hyvä olla kykeneviä tarjoamaan hiilijalanjälkilaskelman laitteilleen.

Laitteisiin liittyviä ympäristö- ja vastuullisuussertifikaatteja on paljon. Niihin kannattaa kiinnittää huomiota, mutta myös yritystason kolmannen osapuolen pisteytyksiin, joita tekevät esimerkiksi CDP, joka on myös Suomessa tunnettu.

Steppi 4 # Kiertotalouden tukeminen

Hyvä lähtökohta ympäristövastuullisuudessa on käyttää vastuullisia tuottajia ja hankkia vastuullisesti tuotettuja raaka-aineita. Laitteiden vastuullisuudessa voi pohtia myös sitä, kuinka paljon kierrätysmateriaalia sen valmistuksessa on käytetty. Tämä ei kuitenkaan ole aivan yksinkertainen asia. Yleensä sille, miksi laitteessa on vain rajallinen määrä kierrätysmateriaalia, kuten muovia tai metallia, on syynsä. Joissain tapauksissa ympäristöhyöty voi kääntyä negatiiviseksi, jos tuotantopaikalla ei ole saatavilla kierrätysmateriaalia riittävästi. Logistiikka voi syödä materiaalin hiilineutraaliudessa voitetun säästön, jos kierrätysmateriaalia on saatavilla vain kaukana. Joskus kierrätysmateriaalin tuottaminen vaatisi niin paljon vettä, energiaa ja työtä, että seurauksena materiaalin hiilineutraalius olisi negatiivista.

On tärkeää huolehtia siitä, että laitteiden käytöstä poistaminen hoidetaan asianmukaisesti ja mielellään niin, että laitteet saisivat vielä toisen elinkaaren ja olisivat näin käytössä pidempään. Kun ne lopulta sitten poistuvat käytöstä, syntynyt jäte olisi kierrätettävä asianmukaisesti niin, ettei se päädy tavalliselle kaatopaikalle.

Jos laitteet voidaan elinkaaren loppupäässä kierrättää tai uudelleen käyttää toiselle elinkaarelle, ei tarvita globaalisti niin paljon uusien laitteiden valmistusta. Yksi mahdollisuus on hyödyntää Lenovon takaisinostopalvelua tuotteen elinkaaren loppupäässä. Arvioimme laitteiden iän ja kunnon, ja mahdollisuuksien mukaan kunnostamme ja anonymisoimme laitteet, jonka jälkeen toimintamme ne jälkimarkkinoille. Näin laitteet elävät pidempään, eikä niitä päädy roskiin. Hoidamme myös asianmukaisen kierrätyksen.

Steppi 5 # Energiankulutus ja logistiikka

Oman yrityksen kohdalla voit ainakin jossain määrin päättää, millä tavalla tuotettua energiaa [LP10] hankit – eli mielellään uusiutuvista luonnonvaroista tuotettua energiaa.

Jotta it-teknologia pyörii, meilit kulkevat ja Sharepoint toimii, niin isot datakeskukset tarvitsevat valtavia määriä energiaa jäähdytykseen. Datakeskuksissa voidaan pyrkiä huomioimaan asia tuottamalla energiaa mahdollisimman hiilineutraalisti ja hyödyntämällä hukkalämpö tehokkaasti vaikkapa omakotitalojen lämmitykseen, kuten Espoossa. Datakeskuksen valinta on todella iso päätös, jonka avulla yritys voi vaikuttaa omaan hiilijalanjälkeensä.

Myös logistiikkaan voi kiinnittää huomiota. Joissain tapauksissa voi päättää, tarvitseeko laitteet nopeasti lentokuljetuksena, vai voisiko ne toimittaa hiukan hitaammin merirahtina. Laitteita valmistavissa yrityksissä voi ympäristöä säästää pakkausmateriaalien valinnalla ja muovin minimoinnilla.

Steppi 6 # Hiilijalanjäljen kompensointi

Kaikkea toimintaa ICT-alalla ei ainakaan nykyisellään pystytä toteuttamaan päästöttömästi. Yksi työkalu, joka tässä voi auttaa, on hiilijalanjäljen kompensaatio. Sitä pidetään vähän vaikeaselkoisena toimintana, mutta jos halutaan päästä siihen, että ilmastonmuutoksen vauhti hidastuu, niin CO2-kompensaatio on tärkeä osa kokonaisratkaisua.

Esimerkiksi uuden Lenovon laitteen voit saada täysin CO2-kompensoituna. Näiden laitteiden myynnistä saadut tuotot sijoitamme YK:n hyväksymiin ympäristökohteisiin, joilla on negatiivinen CO2-vaikutus.

Steppi 7 # Palvelujen avulla vähemmän laitteita

Erilaisten palvelujen hyödyntäminen voi keventää hiilijalanjälkeä. It-laitteet voi hankkia kiinteään kuukausihintaan palveluna, ja jos haluaa päästä nykyisestä laitekannasta eroon, niin hyödyntää laitteen takaisinostomahdollisuutta.

Jos haluat hankkia vastuullisen Lenovon laitteita, löydät ne vaivattomasti Tietokeskuksen verkkokaupasta.

 

Lyhyesti:

  1. Laskekaa oman organisaationne hiilijalanjälki
  2. Asettakaa konkreettiset toimet hiilipäästöjen vähentämiselle
  3. Tehkää yhteistyötä ympäristövastuullisten kumppaneiden kanssa
  4. Suosikaa kiertotaloutta ja huolehtikaa laitteiden kierrätyksestä
  5. Minimoikaa energiankulutus ja logistiikka
  6. Kompensoikaa hiilijalanjälkenne
  7. Hyödyntäkää päästöjä keventäviä palveluja.

 

Tutustu Lenovon tuotteisiin Tietokeskuksen verkkokaupassa

Lauri Piipponen, Myynnin konsultti, Lenovo

Artikkeliin on haastateltu Lauri Piipposta, joka toimii myynnin konsulttina Lenovolla. Lauri auttaa yrityksiä ja organisaatioita tekemään IT-hankinnoista ja elinkaaripalveluista vastuullisempia.