Kyberuhat, hybridityö ja koko liiketoiminnan läpileikkaava digitalisaatio tekevät IT:stä yrityksen elintärkeän ja strategisen funktion. Millaisia järjestelmiä käytämme ja miltä yrityksen kokonaisarkkitehtuuri näyttää, eivät tällaisessa toimintaympäristössä ole enää vain IT-osaston asioita. Pohdin kirjoituksessani, kuinka IT:n kehittämistyötä yritystasolla ohjaavasta IT-strategiasta voi tehdä kaikkien asian, joka läpileikkaa arkista tekemistämme.

IT-osaston tuottamat hyödyt yritykselle liittyvät yhä enemmän kasvuun. Jos IT:tä osataan hyödyntää oikein, siitä voi saada merkittävää kilpailuetua ja arvoa liiketoiminnalle. On kyse IT-maturiteetin viemisestä korkeammalle tasolle. Aikamme menestyvimmissä yrityksissä IT on saumattomasti mukana liiketoiminta-arvon luomisessa. Esimerkkejä korkean IT-maturiteettitason yrityksistä ovat pankit, jotka ovat muuttaneet liiketoimintaansa digitalisaation avulla perinteisestä konttorilla asioimisesta ja fyysisen rahan pyörittelystä verkkoon ja virtuaalisen rahan käsittelyyn. Korkea IT-maturiteetti ei välttämättä näy erityisesti B2B-puolella selvästi ulospäin, mutta se vaikuttaa kokonaisvaltaisesti yrityksen laatutasoon ja kilpailukykyyn.

Yllättävän monelle yritykselle on haastavaa nousta IT:n maturiteettiportailla ylöspäin ja saada IT-strategian teemat uimaan organisaation arkeen. Ikuinen keskustelu IT:stä tukifunktiona ja strategian leijuminen yläpilvessä ilman todellista vaikutusta yrityksen operatiivisen tason toimintaan on kuitenkin yhä – ja liian usein – ongelma.

IT-strategia on osa yrityksen strategiaa ja se koostetaan yhdessä liiketoiminnan kanssa

Meillä Fastemsilla IT-strategia kasataan tiiviissä yhteistyössä liiketoiminnan kanssa, ja yhteistyön jatkuessa olemme nousseet IT:n maturiteettiportaikossa ylemmäs. Muutos niin sanotusta tukifunktiotasosta seuraavalle tasolle, jolla tehdään liiketoimintasovelluksia ja IT on projekteissa tiiviisti mukana, on tarkoittanut meillä noin viiden vuoden systemaattista yhteisponnistusta.

Olemme luoneet kaikesta strategiatyöstä yrityksessämme yhden prosessin, jossa kaikki tekeminen tukee liiketoimintastrategian tavoitteita. Strategia kiinnittää vuosisuunnitteluun ja operatiivisen tason yritystasolla priorisoituihin teemoihin, ja luotaa näin arkista työtä kohti yhteisiä tavoitteita. Yritystasoinen liiketoimintastrategia pilkkoutuu alistrategioihin, kuten tuotekohtaiset liiketoimintasuunnitelmat ja funktiokohtaiset strategiat.

IT-strategian pääteemat ovat peräisin suoraan liiketoimintastrategiasta. Teemojen toteuttamiseksi teemme joka vuodelle roadmapin, joka pitää sisällään tarkemmat askeleet, miten saamme teemoihin liittyvät tavoitteet toteutumaan. Tämän lisäksi meillä on määriteltynä operatiivinen malli, eli kuinka hoidamme päivittäisiä asioita – yritysarkkitehtuuri, toimittajahallinta, kulujen hallinta ja suunnittelu, johtaminen ja tavat työskennellä.

Olen kuitenkin sitä mieltä, että monessa yrityksessä IT:n pitkäjänteinen kehittäminen onnistuu myös ilman erillistä IT-strategiaa. Voidaan yhtä hyvin pärjätä liiketoimintastrategialla, johon IT kuuluu osana ja lyhyemmän tähtäimen roadmap-tyyppisillä suunnitelmilla. 

Oli strategian muoto mikä hyvänsä, niin on ensiarvoisen tärkeää määritellä strategisille teemoille, KIP:ille (Key performance indicator) tai must win battleille omistaja, joka on viime kädessä vastuussa asioiden etenemisestä. Mieti esimerkiksi tietoturvaa ja tilannetta, ettei kukaan olisi vastuussa sen kehittämisestä. Joku osasto voisi suhtautua kyberturvaan löperösti ja sallia vaikkapa oman tietokoneen käytön työasioiden hoitamisessa, kun toisessa yksikössä olisi päivänselvää, mitä työvälineitä käytetään ja miten tiedostoihin pääsyä rajoitetaan.

👉 Lataa IT-infran kehittäjän opas ja vie IT-infra uudelle tasolle

Maturiteettitason nostaminen vie IT:tä uusiin rooleihin

IT:n maturiteettitason kasvattaminen vaatii tavoitteellista ja suunnitelmallista otetta, mutta myös taitoa nähdä IT-osasto uusissa saappaissa. IT-henkilö ei olekaan enää se pimeään huoneeseen eristäytynyt serverinhalaaja, vaan liiketoiminnan tärkeä kumppani ja tekninen asiantuntija. Maturiteettitason kasvaessa IT liittyy yhä useammin arkeemme – liiketoiminnan konsultin roolissa.

Ei toki sovi unohtaa, että liiketoimintaa tukevan IT:n on hoidettava edelleen laadukkaasti perustehtäviään IT-infran ylläpidossa ja kehittämisessä. Seuraavalle maturiteettitasolle pääseminen tarkoittaa tämän lisäksi kyvykkyyttä luoda liiketoimintasovelluksia ja -malleja applikaatiorajapinnassa, johon kuuluvat esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmä ja CRM. 

Tästä askel kehittyneemmällä maturiteettitasolla IT on aiempaa innovatiivisempi funktio. Se alkaa pikkuhiljaa tuomaan palvelutarjoomaansa tekoälyyn ja business intelligenceen perustuvia sovelluksia, joita se kehittää yhdessä liiketoiminnan kanssa. Maturiteettitason noustessa kasvuhakuisuus kasvaa ja innovaatiovauhti kiihtyy.

Maturiteettitason nostattaminen Fastemsilla tarkoittaa käytännössä sitä, että liiketoiminnalla ja IT:llä on paljon yhteisiä kehityshankkeita. Vain joitain teknisiä infra-asioita saa tehdä itsenäisesti. Applikaatiokerros ja sitä ylemmät tasot tehdään vahvasti yhteistyössä liiketoiminnan kanssa.

Maturiteettitason kasvattaminen laajentaa IT:n mahdollisia rooleja ja tekee siitä keskeisen pelurin yrityksen tärkeimmissä hankkeissa ja prosesseissa. Se vaatii ennen kaikkea innovatiivisuutta ja liiketoiminnan mahdollisuuksien ymmärtämistä, sekä viimeisimpien teknologioiden ymmärtämistä ja soveltamista.

Onnistuneen IT-strategian avainainekset 

Onnistunut IT-strategia syntyy ennen kaikkea liiketoimintaymmärryksestä. Esimerkiksi meillä strateginen ajattelu tarkoittaa sitä, että emme tuota vain IT-palveluja, vaan yrityksenä tehokkaita automaatioratkaisuja. Osallistumme siihen, että asiakkaamme saavat tehtyä tuotannostaan tehokkaampaa. Kohdistamme IT-aktiviteetit niin, että yrityksemme – ja asiakkaidemme – liiketoiminta menestyy.

Sitä kautta, että ymmärrämme liiketoimintaa ja sen tavoitteita, pääsemme kiinni siihen, miten IT voi auttaa näiden yhteisten tavoitteiden tukemisessa. Eräs hyvä tapa parantaa keskusteluyhteyttä on luoda IT:n ja liiketoiminnan välille yhteinen työskentelymalli, jolloin yhdessä työskentelystä tulee jouhevampaa. Keskeistä on, että liiketoiminta ja käyttäjät ymmärtävät IT:n roolin ja kyvykkyydet sekä hyödyntävät sitä tulevaisuuteen luotaavien kehitysprojektien suunnittelussa. 

Suuntaamme myös etukenossa tulevaisuuteen. Yhteisiin kehittämisprojekteihin kuuluu esimerkiksi tulevaisuuden teknologiatarpeiden ennakointi, jota teemme yhdessä R&D-yksikön kanssa. Tutkimushankkeiden lisäksi on tärkeää kuunnella asiakkaita, mitä tarpeita heillä on, jotta osaamme auttaa heitä tehostamaan tuotantoaan myös tulevaisuudessa.

Kaiken tämän kehityspuheen keskellä on myös tärkeää varmistua siitä, että IT:n tuottama peruspalvelu on laadukas. Se on omiaan kasvattamaan luottamusta IT:n tekemisiin, ja toimii strategisempien tavoitteiden kivijalkana. IT-infran pitää toimia, ja sen pitää pystyä tuottamaan IT:stä palveluita. Käyttäjistä on pidettävä huolta. 

Maturiteettitason nostaminen on pitkäjänteistä työtä, jossa laadun on oltava kunnossa työn joka tasolla. IT-strategia on koko yrityksen asia, ja sen toimivuus testataan eletyssä arjessa. 

Sami Teininen, Tietohalllintojohtaja, Fastems

Sami Teininen toimii tietohallintojohtajana Fastemsilla. Hänellä on yli kymmenen vuoden kokemus tietojärjestelmien kehittämisestä ja hyödyntämisestä kansainvälisesti toimivissa organisaatioissa. Lähellä sydäntä ovat erityisesti liiketoimintalähtöinen IT ja liiketoimintasovellukset sekä tietoturva.

Haluatko lisää inspiroivia IT-sisältöjä ja uusia näkökulmia sähköpostiisi?

Tilaa WTF ATK -uutiskirjeemme, niin pysyt kartalla.

HALUAN UUTISKIRJEEN