Yleiset myynti- ja toimitusehdot

1. Ehtojen soveltaminen

Näitä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan Tietokeskus-yhtiöiden ja sen asiakkaiden välisiin sopimuksiin. Tietokeskus-yhtiöt, joka toimii tuotteiden ja palvelujen myyjänä käytetään jäljempänä nimitystä Myyjä. Myyjän asiakkaasta, joka toimii tuotteiden ja palvelujn ostajana käytetään jäljempänä nimitystä Asiakas. Myyjästä ja Asiakkaasta käytetään yhdessä nimitystä Osapuolet. Osapuolet sitoutuvat noudattamaan tässä esitettyjä myynti- ja toimitusehtoja, mikäli muuta ei erikseen kirjallisesti ole sovittu. Selvyyden vuoksi mainitaan, että tuotteilla tarkoitetaan sekä laitteita ja tarvikkeita että ohjelmistoja/lisenssejä ja Tietokeskus-yhtiöiden tuottamia palveluja (jäljempänä Tuotteet ja Palvelut).

Nämä toimitusehdot ovat voimassa 1.6.2016 alkaen ja korvaavat kaikki aikaisemmat Tietokeskus-yhtiöiden ja sen tytäryritysten yleiset toimitusehdot.

2. Rekisteröityminen

Asiakkaan tulee rekisteröityä asiakassuhteen aloittamiseksi antamalla Myyjälle rekisteröintiin tarvittavat perustiedot. Myyjä pidättää itsellään oikeuden tarkistaa Asiakkaan luottokelpoisuus ennen asiakassuhteen avaamista ja koska tahansa sopimussuhteen aikana. Myyjällä on oikeus hylätä Asiakkaan tekemä tilaus Asiakkaan alhaisen luottokelpoisuuden tai muun painavan syyn perusteella.

3. Tilaus

Sopimus Tuotteen tai Palvelun toimittamisesta syntyy kun Asiakas antaa Myyjälle tilauksen ja Myyjä on todennut Asiakkaan luottokelpoiseksi sekä hyväksynyt tilauksen. Tilauksen tekijällä tulee olla tilauksen tekemiseen tarvittavat toimivaltuudet ja hänen tulee ilmoittaa tilausta tehdessään toimitukseen liittyvät seuraavat perustiedot kuten Asiakkaan ja tilaajan nimi ja osoite, asiakasnumero sekä toimitus- ja laskutusosoite.

Myyjä toimittaa Asiakaan tilaamat Tuotteet ja Palvelut ainoastaan Suomen alueelle, ellei Asiakkaan kanssa erikseen muuta sovita.

4. Toimitukset

Varastotuotteiden ohjeellinen toimitusaika on kaksi täyttä arkityöpäivää tilauksen saapumisesta. Asiakaskohtaisten Tuotteiden toimitusaika sovitaan tapauskohtaisesti erikseen.

Myyjä toimittaa Tuotteet Asiakkaan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen vakuutettuna kulloinkin voimassa olevan toimitushinnaston ja toimitusehtojen mukaisesti

Asiakas vastaa oikean toimitusosoitteen ilmoittamisesta Myyjälle sekä siitä, että toimittajalla on mahdollisuus toimitusajankohtana toimittaa Tuotteet ilmoitettuun osoitteeseen.

Mikäli Myyjä on estynyt toimittamasta Tuotteita ja Palveluja Asiakkaalle ylivoimaisen esteen johdosta, Myyjällä ei ole velvollisuutta maksaa hyvitystä tai korvausta tapahtumasta. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan sota, mellakka, lakko, tulipalo tai merkittävä omaisuusvahinko, viranomaistoimenpide tai muu Myyjästä riippumaton toimituskykyyn vaikuttava tekijä. Osapuolet sopivat merkittävästi myöhästyneiden toimitusten mahdollisista hyvityksistä tapauskohtaisesti.

5. Hinnat/Maksut

Myyjän ilmoittamat hinnat ovat voimassa toistaiseksi, paitsi tarjoukseen perustuvat hinnat, jotka ovat voimassa kolmekymmentä (30) päivää tarjouksen päivämäärästä lukien. Tarjoukseen annettu vastaus, joka sisältää lisäyksiä, rajoituksia tai ehtoja katsotaan vastatarjoukseksi, joka ei sido Myyjää. Kaikkiin myyjän ilmoittamiin hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero. Hintoihin liittyvät huomautukset on tehtävä Myyjälle kymmenen (10) vuorokauden kuluessa laskun päiväyksestä lukien.

Maksut Palveluista laskutetaan sopimusasiakirjassa määritetyllä tavalla, joka voi olla etukäteen, kausittain Palvelun toteutuksen aikana tai Palvelun päättymisen jälkeen, ellei toisin ole sopimuksessa (mukaan luettuna näissä Tietokeskus-yhtiöiden yleisissä ehdoissa, kaikissa soveltuvissa lisäehdoissa tai sopimusaisakirjoissa sovittu. Etukäteen maksettavat Palvelut on käytettävä sopimuskauden aikana. Myyjä ei sopimuksen päättymistilanteessa hyvitä etukäteismaksuja tai muita maksuja, jotka ovat jo erääntyneet tai on maksettu.

Jos sopimusasiakirjassa on määritelty arvioitu kokonaismaksu, joka perustuu käytettyyn aikaan ja materiaaliin tai käyttömaksuihin tämä arvioitu kokonaismaksu on vain suunnittelutarkoitusta varten. Myyjä laskuttaa maksut todellisen käytetyn ajan ja materiaalin perusteella tai asiakkaan todellisen tai sallitun käytön mukaisesti, kuitenkin niin, että Myyjä laskuttaa vähintään sopimusasiakirjassa mahdollisesti määritetyn vähimmäismäärän.

Kertamaksujen ja toistuvaismaksujen peruste voi olla mitattu todellinen tai oikeutettu käyttö (esimerkiksi oikeutettu konekapasiteetin käyttö, ohjelmien osalta käyttäjien määrä tai huoltopalveluiden osalta mittarien lukemat). Asiakas sitoutuu toimittamaan sopimusasiakirjoissa tai lisäehdoissa määritetyt tiedot toteutuneesta käytöstä Myyjälle.

Asiakas sitoutuu myös ilmoittamaan Myyjälle viipymättä sellaisista ympäristöönsä tekemistään muutoksista, jotka vaikuttavat käyttömaksuihin, ja maksamaan muutoksesta mahdollisesti aiheutuvat lisämaksut. Toistuvaismaksuja muutetaan vastaavasti. Jos Myyjä muuttaa mittausperusteita, sovelletaan maksujen muuttamista koskevia Myyjän ehtoja.

Myyjä saattaa ajoittain muuttaa maksuja. Maksujen alennusta sovelletaan alennuksen voimaantulopäivänä ja sen jälkeen erääntyviin maksuihin.

Ellei toisin ole lisäehdoissa tai sopimusasiakirjassa sovittu, Myyjä voi korottaa Tuotteisiin ja Palveluihin liittyviä toistuvaismaksuja sekä näiden Tietokeskus-yhtiöiden yleisten sopimusehtojen mukaisesti toimitetuista Palveluista veloitettavia maksuja ja palvelun vähimmäismaksuja ilmoittamalla korotuksesta asiakkaalle kirjallisesti kolme kuukautta etukäteen. Uudet hinnat astuvat voimaan voimaantuloa seuraavan laskutus- tai maksukauden ensimmäisestä päivästä lukien.

Myyjä voi korottaa kertamaksuja ilmoittamalla siitä etukäteen.

6. Maksuehdot

Tilauksiin sovelletaan maksuehtoa neljätoista (14) päivää netto. Viivästyskorko määräytyy voimassa olevan korkolain mukaisesti.
Myyjä perii maksumuistutuksen lähettämisestä Asiakkaalle kymmenen (10) euron käsittelykulun. Laskun perintään liittyvät kustannukset
veloitetaan Asiakkaalta toteutuneiden kustannusten mukaan.

7. Virheellinen tuote ja palautukset

Asiakkaan tulee suorittaa toimituksen vastaanottotarkastus ensi tilassa, kuitenkin kohtuullisessa ajassa, todetakseen vastaako toimitus tilausta ja ovatko tuotteet virheettömässä kunnossa. Huomautus virheellisestä toimituksesta tai Tuotteesta on tehtävä kirjallisesti seitsemän (7) vuorokauden kuluessa toimituksen vastaanottamisesta. Muussa tapauksessa toimitus katsotaan hyväksytyksi.

Asiakkaan tulee palauttaa virheelliseksi havaitsemansa Tuote Myyjälle neljäntoista (14) päivän kuluessa Tuotteen vastaanottamisesta alkuperäisessä ja myyntikuntoisessa pakkauksessaan Myyjän antamien ohjeiden mukaisesti. Myyjä tarkistaa palautetun Tuotteen mahdollisen virheen toteamiseksi joko itse tai antaa tarkistuksen tuotteen valmistajan tehtäväksi.

Tuotteen palauttamiseen tarvitaan Myyjän antama suostumus ja palautusnumero. Palautusnumero on mainittava kaikissa palautukseen liittyvässä asiayhteyksissä. Palautuksen yhteydessä on ilmoitettava myös palautuksen syy sekä laskun tai lähetysluettelon numero. Myyjä ei hyvitä tuotepalautusta, jos Tuote tai sen pakkaus ei ole myyntikuntoinen, ellei kyseessä ole tuotevirheestä johtuva palautus.

Asiakkaan antamien ohjeiden mukaisesti valmistetuilla Tuotteilla ei ole vaihto- tai palautusoikeutta. Myyjä ei lunasta postiennakolla, luottopakettina tai jälkivaatimuksella lähetettyjä palautuksia. Myyjä ei vastaa virheistä ja vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteelle Asiakkaan virheellisestä varastoinnista tai käsittelystä tai tuotteen käyttämisestä sille sopimattomalla tavalla tai sopimattomissa käyttöolosuhteissa. Asiakkaan tulee itse varmistaa Tuotteen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen. Mikäli Tuotteen palautus Myyjälle johtuu Asiakkaan tekemästä virheestä, Asiakas maksaa palautuksesta aiheutuvat kustannukset. Myyjä ei vastaa Tuotteiden yhteensopivuudesta. Ohjelmistot ja lisenssit toimitetaan sellaisinaan ilman minkäänlaisia takuita.

Myyjän korvausvastuu kaikissa virhetapauksissa rajoittuu Tuotteen kauppahintaan. Myyjä voi valintansa mukaan korvata virheellisen Tuotteen uudella virheettömällä Tuotteella tai palauttaa Asiakkaalle kauppahinnan tai osan kauppahintaa. Myyjä ei ole vastuussa Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai epäsuorista vahingoista.

8. Takuu

Myyjän takuu perustuu Tuotteen valmistajan tuotteelleen antamaan takuuseen ja se kattaa kaikki tuotteiden valmistukseen tai raaka-aineisiin liittyvät virheet valmistajan ehtojen mukaisesti. Luonnollinen ja mekaaninen kuluminen sekä epätavallisesta käytöstä aiheutuva rikkoutuminen eivät kuulu tuotetakuun piiriin. Aiheettomista takuupalautuksista Myyjällä on oikeus veloittaa Asiakkaalta palautukseen liittyvät kohtuulliset kustannukset sekä kymmenen (10) euron käsittelykustannus. Myyjä ei vastaa laitteiden varaosien tai huoltojen saatavuudesta, eikä ohjelmistojen tuesta.

9. Omistusoikeus ja vaaranvastuu

Tuotteet ovat Myyjän omaisuutta, kunnes ne on kokonaan maksettu. Asiakkaana olevalla jälleenmyyjällä on kuitenkin oikeus luovuttaa tuotteet edelleen.

Tuotteiden vaaranvastuu siirtyy Asiakkaalle kaupantekohetkellä tai tuotteen luovutuksen yhteydessä, mikäli Myyjä vastaa tuotteen toimituksesta Asiakkaalle.

10. Sopimusehtojen muuttaminen

Myyjä voi muuttaa sopimuksen ehtoja, mukaan luettuna näitä Myyjän yleisiä sopimusehtoja, ilmoittamalla siitä asiakkaalle kirjallisesti vähintään kolme kuukautta etukäteen ennen muutoksen voimaanastumista. Muutettuja ehtoja sovelletaan niiden voimaantulopäivästä lähtien uusiin tilauksiin, toistaiseksi voimassa oleviin sopimuksiin ja kausittain uusiutuviin sopimuksiin.

Mikäli Asiakas ei hyväksy sopimuksen muutoksia, on tällä oikeus irtisanoa sopimus päättymään muutoksen voimaanastumishetkellä. Irtisanominen on tällöin tehtävä 30 päivän kulussa siitä, kun Asiakkaalle on annettu tieto sopimusehtojen muutoksesta. Muutokset maksuihin tehdään kuten edellä Hinnat/Maksut-kappaleessa on kuvattu.

Muut muutokset sopimuksiin on tehtävä molempien osapuolten allekirjoittamalla kirjallisella sopimuksella.

11. Vastuunrajoitus

Tapauksissa, joissa Myyjä on tehnyt virheen suorittaessaan sopimuksen mukaisia velvoitteitaan tai muuten aiheuttanut vahinkoa, Asiakas saattaa olla oikeutettu saamaan Myyjältä vahingonkorvausta. Huolimatta perusteesta, jonka mukaan Asiakas on oikeutettu saamaan vahingonkorvauksia Myyjältä, ellei pakottavasta laista erityisesti muuta johdu, Myyjän vastuu vaatimuksista, jotka syntyvät Tuotteesta tai Palvelusta tai liittyvät Tuotteeseen tai Palveluun tai muuten syntyvät sopimuksen perusteella, rajoittuu välittömiin vahinkoihin, jotka Asiakas on todellisuudessa kärsinyt Myyjän virheen tai laiminlyönnin välittömänä ja suorana seurauksena. Vahingonkorvauksen määrä on kuitenkin enintään virheellisen Tuotteen tai Palvelun hinta tai, mikäli kyse on toistuvaismaksuina veloitetusta Palvelusta, virhettä tai laiminlyöntiä edeltäneen kolmen (3) kuukauden palvelumaksuja vastaava määrä. Myyjää ei sanktioida muiden kuin vahingonkorvausten osalta.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Tietokeskus-yhtiöt, sen alihankkijat tai ohjelman kehittäjät eivät vastaa missään oloissa
seuraavista, vaikka niiden mahdollisuudesta olisi ilmoitettu.

  1. tietojen katoamisesta tai vahingoittumisesta
  2. epäsuorista tai välillisistä vahingoista ja menetyksistä eikä
  3. menetetystä liikevoitosta, liiketoimesta, liikevaihdosta, goodwill-arvosta tai saamatta jääneestä odotetusta säästöstä.

12. Yleiset periaatteet

Kirjalliset tiedonannot, mukaan luettuna tiedonannot vastaanottavan osapuolen nimetylle edustajalle, tulee lähettää osapuolen ilmoittamaan osoitteeseen. Mikäli pakottavasta lainsäädännöstä ei muuta johdu, osapuolet voivat lähettää toisilleen sekä vastaanottaa toisiltaan sähköisiä viestejä ja fakseja näiden Tietokeskus-yhtiöiden yleisten ehtojen mukaisen liikesuhteen yhteydessä ja tällaisia viestejä pidetään kirjallisesti allekirjoitettuina asiakirjoina. Sähköisen viestin sisältämän tunnistuskoodin (“käyttäjätunnus” tai “user ID”) katsotaan olevan riittävä vahvistus lähettäjän henkilöllisyydestä ja asiakirjan aitoudesta.

Osapuolet pyrkivät hyvässä yhteistyössä ratkaisemaan sopimukseen liittyvät osapuolten väliset kiistat, erimielisyydet ja vaatimukset. Kumpikin osapuoli antaa toiselle osapuolelle kohtuulliseksi katsottavan mahdollisuuden sopimusrikkomuksen korjaamiseen. Ellei
erimielisyyttä saada näin ratkaistuksi 30 päivän kuluessa sopijapuolen toiselle esittämästä vaatimuksesta, ratkaistaan riitaisuudet Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.

Kumpikin osapuoli voi purkaa sopimuksen, jos toinen osapuoli olennaisesti rikkoo sopimuksen ehtoja. Purkaminen edellyttää kuitenkin sitä, että rikkoneelle osapuolelle ilmoitetaan laiminlyönnistä kirjallisesti ja annetaan tälle kohtuullinen, vähintään 30 päivän aika laiminlyönnin korjaamiseen.

Myyjän tämän sopimuksen mukaiset velvollisuudet ovat voimassa vain Suomessa. Molemmat osapuolet hyväksyvät, että sopimukseen sekä osapuolten sopimuksesta johtuviin tai muuten siihen liittyviin oikeuksiin ja velvollisuuksiin sovelletaan Suomen lakeja, lainvalintaakoskevista säännöistä ja periaatteista riippumatta.

13. Sopimusehdot ja niiden soveltamisjärjestys

Kaikkiin Myyjän toimittamiin Palveluihin ja Tuotteisiin sovelletaan mahdollisten erityisehtojen lisäksi Tietokeskus-yhtiöiden yleisiä myynti ja toimitusehtoja ja IT2015- sopimusehtoja. Sopimusehtojen soveltamisjärjestys on seuraava:

  1. Myyjän ja Asiakkaan välinen Palveluja tai Tuotteita koskeva sopimus liitteineen
  2. Tietokeskus-yhtiöiden kulloinkin voimassa olevat yleiset myynti- ja toimitusehdot
  3. Tietokeskus RESURSSI –palvelun sopimusehdot
  4. kuhunkin toimitukseen soveltuvin osin IT2015 yleiset sopimusehdot (YSE), erityisehdot laitetoimituksista (ELT), erityisehdot konsultointi- ja muista asiantuntijapalveluista (EAP), erityisehdot ohjelmistojen ylläpitopalveluista (EOY) ja erityisehdot laitteiden huoltopalveluista (ELH).

Tietokeskus-yhtiöiden yleiset myynti- ja toimitusehdot ovat nähtävillä Myyjän internetsivuilla osoitteessa www.tietokeskus.com

14. Poikkeukset

Näitä myynti- ja toimitusehtoja ei sovelleta julkisiin tarjouspyyntöihin siltä osin, kun ne poikkeavat kussakin julkisessa tarjouspyynnössä
esitetyistä ehdoista.

Tietokeskus-yhtiöiden yleiset myynti- ja toimitusehdot 1.6.2016