519
vastaajaa
360
organisaatiota
7.
tutkimusvuosi

IT oli organisaatioiden supersankari pandemiavuonna

Koronavuosi oli digiloikkavuosi ja IT asiantuntijat sen supersankareita. Kerralla etätyöhön siirtyminen asetti IT:lle kovat haasteet, mutta organisaatiot suoriutuivat niistä suorastaan loistavasti. Sekä tietotyöskentely ja henkilöstön osaaminen ottivat harppauksia eteenpäin vuonna 2020.

Monessa organisaatiossa on kuitenkin edelleen petrattavaa joustavan tietotyöskentelyn työkalujen käytössä. IT-osasto tuo taloon uutta teknologiaa, mutta kenellä on vastuu niiden tehokkaasta käytöstä ja hyödyntämisestä? Työkalujen ja datan laajemmalla käytöllä sekä liiketoiminnan prosessien sujuvoittamisella poistetaan työskentelystä turhaa hukkaa ja kasvatetaan tuottavuutta.

Teknologia ei kuitenkaan paranna tehokkuutta automaattisesti. Tuottavuus pysyy ohuena yläpilvenä, jos sitä ei mitata. Yrityksissä pitäisikin ensin selvittää lähtötaso: miten työtä tehdään nyt ja mihin kaikkeen aikaa kuluu. Sieltä löytyy pullonkaulat, joita seuraamalla ja mittaamalla työn tehokkuutta päästään parantamaan. Mittaaminen onkin ennen kaikkea johtamiskysymys.

Janne Lipiäinen, toimitusjohtaja
Tietokeskus Finland Oy

1. IT, tietotyö ja henkilöstön osaaminen kehittyivät harppauksin

Organisaatiot olivat vuonna 2020 ennennäkemättömien haasteiden edessä. Pandemiavuosi pakotti digiloikkaamaan vauhdilla, mikä puolestaan asetti IT:n koville. Näyttää siltä, että organisaatioiden IT kuitenkin selviytyi haasteista supersankareina, sillä laitteille, etätyöskentelymahdollisuuksille, henkilöstön osaamiselle ja tietotyöskentelyn yleiselle sujuvuudelle annettu arvosana hyppäsi hyvältä kiitettävälle tasolle.

2. IT-infrat modernisoituu, organisaatiot liikkuvat kohti pilviä 

Suurin osa organisaatioista toimii tällä hetkellä hybridimallisessa infrassa, jossa perinteistä on-premise ympäristöä on täydennetty pilvipalveluilla. Trendi on kuitenkin kohti modernia infraa. Lähes puolet vastaajista arvioi organisaatioidensa toimivan modernissa Cloud First tai täysin pilvipohjaisissa ympäristöissä jo kahden vuoden kuluttua.

3. Tietoturva ja tehokas työskentely ajankohtaisimmat aiheet

Suomi on Microsoft-maa: Microsoftin työkalut ovat käytössä 94% organisaatioita. Työkalujen tehokkaassa käytössä on kuitenkin vielä kehitettävää, sillä organisaatiot nostivat M365:n laajemman hyödyntämisen ajankohtaiseksi aiheeksi tulevalle vuodelle.

Viiden ajankohtaisen aiheen kärjessä on myös muita tehokasta työskentelyä tukevia aiheita, kuten IT asiantuntijoiden osaamisen kehittäminen sekä tietoturvan kehittäminen.

Organisaatiot hyötyisivät merkittävästi, kun liiketoiminta ja IT toimisivat saumattomasti yhdessä. Kaikki lähtee tarpeiden kartoittamisesta, yhteisen tahtotilan luomisesta ja hyvästä suunnitelmasta”.

– Petri Pukkanen, konsultti

4. IT:n ja liiketoiminnan
yhteistyössä petrattavaa 

IT:n tärkeimmät kehityskohteet pysyivät samana edellisvuoteen verrattuna. Kolmen kärkeä pitää edelleen liiketoiminnan strateginen tukeminen, tietoturvan lisääminen ja kustannussäästöjen saaminen.

Tästä huolimatta viidesosa vastaajista kertoo, että IT on vain tukitoiminto ja neljäsosa kertoo, että yhteistyö liiketoiminnan kanssa on projektiluontoista. Yhteensä siis 44 prosentissa organisaatioita IT:tä ei ole kytketty tiiviisti liiketoimintaan.

5. Tietotyötä tehostavien
teknologioiden käyttö kasvaa  

2020 korosti ajasta ja paikasta riippumattoman työskentelyn tärkeyttä entisestään. Vaikka monessa organisaatiossa joustavan työskentelyn työkalut ovat jo hyvin käytössä, suurin osa organisaatioista eivät vielä täysimääräisesti hyödynnä erilaisia tietotyötä helpottavia työkaluja.

Työkalujen laajempi käyttö sekä liiketoiminnan prosessien että datan integroiminen sujuvasti ovat oleellinen osa kilpailukyvyn varmistamista, uusien palvelu- ja toimintamallien kehitystä sekä työn tuottavuuden kasvattamista.

Varaa IT2021 tutkimuksen esittely organisaatiollesi

Esittelemme teille tutkimuksen koko sisällön noin 75 minuutin tunnin mittaisessa sessiossa, jonka aikana voitte esittää kysymyksiä asiantuntijoillemme.